Lobeliesøer – trusler og restaurering

Lobeliesøer optræder i dag næsten udelukkende i Vestdanmark, hvor de findes i dødishuller på næringsfattig jord eller som klithedesøer. Søernes vegetation rummer flere rødlistede arter, og de trues af eutrofiering, brunt vand og tilgroning på bredderne. Truslerne forværres formodentlig af de igangværende klimaforandringer. I denne artikel fokuserer vi på baggrunden for truslerne, og de forvaltningsmæssige indgreb, der kan bevare de værdifulde lobeliesøer.

Forfattere: Ole Pedersen, Lars Baastrup-Spohr, Mikkel Madsen-Østerbye, Emil Kristensen, Theis Kragh, Mikkel René Andersen, Frede Østergaard Andersen & Kaj Sand-Jensen

LinkedIn