Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der prioriteres i forhold til de politisk fastsatte rammer. Siden 1998 er målinger af en række miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i vandmiljøet – dvs. i vand, biota og sediment i kystvande, søer og vandløb – og i punktkilder indgået i programmet. Hvis et miljøkvalitetskrav for et givet stof ikke er overholdt, er der grund til at foretage en opsporing af kilderne til forureningen. Kildeopsporingen i indsatsprogrammet til de gældende vandområdeplaner fokuserer generelt på udledninger fra punktkilder, men MFS kan også tilføres vandmiljøet via diffuse kilder. Vi giver et kvantitativ bud på betydningen af de diffuse kilder til MFS i vandmiljøet.

Forfattere: Dorte Rasmussen, Anne Rathmann Pedersen, Jens Tørsløv & Ingelise Dige Semark

LinkedIn