Forudsætninger for et godt havmiljø

De politiske forhandlinger om vandområdeplanerne (VOP) er i fuld gang. Vandområdeplanerne skal sikre god økologisk tilstand i alle danske kystvande og dermed sikre, at Danmark overholder EU’s Vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne er baseret på forbedrede modeller og den nyeste viden om de enkelte vandområders tilstand og deres respons på næringsstoftilførsler. Her giver vi en oversigt over det faglige grundlag for arbejdet og de anbefalede reduktioner i næringsstoftilførsler, som er forudsætningen for, at danske kystvande kan opnå god økologisk tilstand.

Forfattere: Karen Timmermann, Anders Chr. Erichsen, Jesper Christensen, Mads Birkeland, Trine Cecilie Larsen, Sophia Elisabeth Bardram Nielsen, Nisha Shetty & Stiig Markager

LinkedIn