Dorte Rasmussen

Hvad er sammenhæng mellem vandkvalitetskriterier og sedimentkvalitetskriterier?

Der skal ifølge Miljøstyrelsens strategi for miljøfarlige stoffer i de kommende år udarbejdes nye og reviderede miljøkvalitetskrav for relevante miljøfarlige stoffer. Miljøkvalitetskravene skal – for at være relevante – fastsættes for det medie, hvor stofferne forekommer og kan måles, dvs. ikke blot i vandfasen men også i sediment og biota. Forfattere: Jens Tørsløv & Dorte […]

Hvad er sammenhæng mellem vandkvalitetskriterier og sedimentkvalitetskriterier? Read More »

Biotilgængelighed af stoffer i ferskvand

Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) kan udgøre en trussel mod vandøkosystemer, hvis de forekommer i koncentrationer, der påvirker organismerne i vand eller sedimenter. Stoffernes bindinger til andre stoffer i miljøet har stor betydning for stoffernes tilgængelighed og optagelse i organismerne, og dermed deres toksiske effekt. Vi vil i denne artikel se på nogle af de mekanismer,

Biotilgængelighed af stoffer i ferskvand Read More »

Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der prioriteres i forhold til de politisk fastsatte rammer. Siden 1998 er målinger af en række miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i vandmiljøet – dvs. i vand, biota og sediment i kystvande, søer og vandløb – og i punktkilder

Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet Read More »

Miljøfarlige stoffer i Københavns Havn

Et netop gennemført Østersø-projekt – COHIBA-projektet – har via et omfattende måleprogram kortlagt udledninger af miljøfarlige stoffer til Københavns Havn. Kortlægningen omfatter udledninger fra renseanlæg, kloakoverløb, overfladeafstrømning, affaldsdepoter og udvalgte industrier. De miljøfarlige stoffers videre skæbne og transport i Københavns havn er modelleret. Resultaterne er blevet anvendt til at prioritere kilderne til udledning til havnen.

Miljøfarlige stoffer i Københavns Havn Read More »