Jens Tørsløv

Hvad er sammenhæng mellem vandkvalitetskriterier og sedimentkvalitetskriterier?

Der skal ifølge Miljøstyrelsens strategi for miljøfarlige stoffer i de kommende år udarbejdes nye og reviderede miljøkvalitetskrav for relevante miljøfarlige stoffer. Miljøkvalitetskravene skal – for at være relevante – fastsættes for det medie, hvor stofferne forekommer og kan måles, dvs. ikke blot i vandfasen men også i sediment og biota. Forfattere: Jens Tørsløv & Dorte […]

Hvad er sammenhæng mellem vandkvalitetskriterier og sedimentkvalitetskriterier? Read More »

Biotilgængelighed af stoffer i ferskvand

Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) kan udgøre en trussel mod vandøkosystemer, hvis de forekommer i koncentrationer, der påvirker organismerne i vand eller sedimenter. Stoffernes bindinger til andre stoffer i miljøet har stor betydning for stoffernes tilgængelighed og optagelse i organismerne, og dermed deres toksiske effekt. Vi vil i denne artikel se på nogle af de mekanismer,

Biotilgængelighed af stoffer i ferskvand Read More »

Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der prioriteres i forhold til de politisk fastsatte rammer. Siden 1998 er målinger af en række miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i vandmiljøet – dvs. i vand, biota og sediment i kystvande, søer og vandløb – og i punktkilder

Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet Read More »

Metallers biotilgængelighed afgør toksicitet og overholdelse af kvalitetskriterier

Mange stoffer, herunder metaller, er kun delvist tilgængelige for optagelse i organismer i miljøet. Den faktiske miljøeffekt bestemmes derfor bedst ved at tage hensyn til, at det kun er den biotilgængelige fraktion af stoffet i vandmiljøet (og sedimentet), der kan optages og virke toksisk. De reviderede miljøkvalitetskrav for nikkel (Ni) og bly (Pb), der træder

Metallers biotilgængelighed afgør toksicitet og overholdelse af kvalitetskriterier Read More »