Jens Pedersen

Hydraulisk belastning af vandløb

Hydraulisk belastning mindsker muligheden for at opnå et alsidigt plante- og dyreliv i vandløb. Og reducerer muligheden for at opnå god økologisk tilstand. Hydraulisk belastning – især fra dræn og udledninger fra renseanlæg og forsinkelsesbassiner, er derfor en mulig årsag til manglende målopfyldelse i vandløb med vandplanindsats. Men hvornår kan et vandløb betragtes som hydraulisk […]

Hydraulisk belastning af vandløb Read More »

Biodiversitet i habitatområder – styrkes den af husdyrloven?

I Danmark er en af de største trusler for både vandsøkosystemer og terrestrisk natur for stor belastning med næringsstoffer. Det er grunden til, at en stor del af naturtyperne i de danske habitatområder ikke har gunstig bevaringsstatus. Ifølge de danske Vand- og Natura 2000 planer skal belastningen reguleres via husdyrloven. Det er bekymrende, fordi den

Biodiversitet i habitatområder – styrkes den af husdyrloven? Read More »