Hydraulisk belastning af vandløb

Hydraulisk belastning mindsker muligheden for at opnå et alsidigt plante- og dyreliv i vandløb. Og reducerer muligheden for at opnå god økologisk tilstand. Hydraulisk belastning – især fra dræn og udledninger fra renseanlæg og forsinkelsesbassiner, er derfor en mulig årsag til manglende målopfyldelse i vandløb med vandplanindsats. Men hvornår kan et vandløb betragtes som hydraulisk belastede?

Forfattere: Jens Pedersen

LinkedIn