Jan Jeppesen

MODFLOW-LID kvantificerer LAR-effekten

MODFLOW-LID er en ny hydrologisk model, som kan simulere LAR på detailniveau integreret med grundvand og opskalere effekten til kloakoplande og byens vandkredsløb. Modellen er et gennembrud i planlægningen af robuste LAR-strategier for bydele, fordi modellen giver mulighed for både at evaluere den hydrauliske effekt på kloakken og risikoen for afledte effekter som stigende grundvandsspejl […]

MODFLOW-LID kvantificerer LAR-effekten Read More »

Kvantificering af LAR-potentialet

Screening og modellering er afgørende elementer i undersøgelse af potentialet for LAR i byområder. I screeningen estimeres egnetheden af forskellige LAR-elementer på matrikel- og byniveau ved at benytte tværfaglig viden og vurdere styrende parametre. Screeningen genererer relevante LAR-afvandingsplaner, som kan testes ved modellering, hvor LAR-elementer og vandkredsløbet kan simuleres og evalueres i forhold til effekt

Kvantificering af LAR-potentialet Read More »

Et værktøj til hydrologisk modellering af LAR

Indførelse af LAR (Lokal afledning af regnvand) som erstatning for kloakbaseret afledning medfører ændringer i det urbane vandkredsløb; regnvand unddrages kloakkerne og håndteres ved nedsivning, fordampning, forsinkelse eller forbrug. Hydrologisk modellering af LAR er et stærkt redskab til at optimere en LAR-strategi mht. forskellige målsætninger, f.eks. at eliminere risikoen for oversvømmelser på kort tidsskala og

Et værktøj til hydrologisk modellering af LAR Read More »

Grundvandsmodel for Københavns Amt 1850-2003 – Del 2

Der foreligger nu en historisk vandkredsløbsmodel, der er i stand til at beskrive den aktuelle udvikling i vandkredsløbet i hovedstadsområdet for årene 1850-2003. Modellen bidrager med ny viden omkring den urbane påvirkning af vandkredsløbet og påpeger alternativ udnyttelse af byens regnvand, på bekostning af reduktion i grundvandsindvinding, som en attraktiv strategi mod fremtidig bæredygtig vandudnyttelse

Grundvandsmodel for Københavns Amt 1850-2003 – Del 2 Read More »

Grundvandsmodel for Københavns Amt 1850-2003 – Del 1

Hovedstadsområdets problemer med et vandkredsløb i ubalance skyl­des påvirkninger fra årtiers overpumpning af grundvandsressourcen, byudvikling og klimaændringer. Der foreligger nu en histo­risk grundvandsmodel for årene 1850-2003, der er i stand til at beskrive og kvantificere disse påvirkninger. Grundlaget er dermed til stede for at belyse tiltag, der sikrer et fremtidigt bæredygtigt vandkredsløb. Forfattere: Jan Jeppesen

Grundvandsmodel for Københavns Amt 1850-2003 – Del 1 Read More »