JACOB CARSTENSEN

Iltsvind – en joker i forvaltningen af det danske havmiljø

Iltsvind har afgørende betydning for danskernes miljøbevidsthed og har sat gang i den politiske debat i en grad, der har ledt til flere vigtige miljøpolitiske beslutninger. Det er en af grundene til, at iltsvind er en joker i forvaltningen af det danske havmiljø. Her beskriver vi iltsvindets store betydning for miljøet, miljøpolitikken samt forvaltningen og […]

Iltsvind – en joker i forvaltningen af det danske havmiljø Read More »

Videomikroskopi i analysen af marine planktonorganismer

Vi præsenterer videomikroskopi som en metode til at undersøge plankton. Med fokus på ciliater i Roskilde Fjord over en periode på 20 måneder, viser vi eksempler på analyser, som videomikroskopi muliggør. Udover at bestemme størrelse tillader metoden bl.a. at adskille plankton i trofiske former og fødeoptagelsesmetoder. Forfattere: Hans Jakobsen, Lumi Haraguchi & Jacob Carstensen

Videomikroskopi i analysen af marine planktonorganismer Read More »

Bøjemålinger øger forståelsen af fjordenes dynamik

øjfrekvente målinger giver nyt indblik i fjordenes tidslige og rumlige variationer i vandkvalitet og biologiske processer. Erfaringer fra Roskilde Fjord vidner om en stor naturlig variation langs dybdegradienter. Fremtidige implementering af bøjemålinger i danske farvande vil øge vores forståelse af fjordenes miljøtilstand og funktion og dermed bidrage til en bedre forvaltning Forfattere: Peter A.U. Stæhr,

Bøjemålinger øger forståelsen af fjordenes dynamik Read More »

Omkostningseffektiv overvågning af alger

I de seneste 4 årtier er der i Danmark indsamlet >10.000 marine vandprøver, hvor mængden og artssammensætningen af planktonalger er analyseret med mikroskop. Denne traditionelle analyse metode er dyr sammenlignet med nye optiske metoder, som gør det muligt at analysere flere prøver på kortere tid. Nye instrumenter kan ikke helt erstatte mikroskopet, men en kombination

Omkostningseffektiv overvågning af alger Read More »

Eutrofiering i Østersøen: Kuren virker

Genopretningen af miljøet i Østersøen, specielt hvad eutrofiering angår, er på rette vej. Et omfattende studie baseret på 112 års data har dokumenteret, hvornår miljøproblemerne startede, hvornår de toppede og hvordan Østersøen, nu efter et par årtiers reduktioner i tilførslerne af næringsstoffer, som et samlet system er på vej mod bedre miljøforhold. En yderligere reduktion

Eutrofiering i Østersøen: Kuren virker Read More »

Havbunden påvirker ålegræssets dybdegrænse

Det er primært tilgængeligheden af lys, der bestemmer, hvor dybt ålegræs vokser. Flere næringsstoffer giver uklart vand og begrænser dybdeudbredelsen. Men alligevel mangler ålegræsset ofte i områder, hvor der er lys nok til vækst, og andre faktorer end lyset har altså betydning for, hvor dybt planterne vokser. I artiklen beskriver vi, hvordan havbunden påvirker ålegræssets

Havbunden påvirker ålegræssets dybdegrænse Read More »

Udvikling og integration af iltsvindsmodeller

De danske farvande rammes hvert år af iltsvind. Udbredelsen og varigheden af årets iltsvind varierer imidlertid meget fra år til år. Iltsvindets omfang er blevet overvåget løbende gennem flere år, og i år 2004 blev en ny overvågningsmodel udviklet og afprøvet – en model, der tager udgangspunkt i DMUs tætte tilknytning til målinger samt DHIs

Udvikling og integration af iltsvindsmodeller Read More »