Afstrømningens udvikling i Danmark

Fremtidige klimaforandringer vil sætte sine tydelige fingeraftryk på vandmiljøet i Danmark. Det hydrologiske kredsløb bestemmer, hvor meget vand der i sidste ende bliver til rådighed som vandmængde i vore ca. 64.000 km vandløb. Det hydrologiske kredsløb har betydning for mange andre forhold, bl.a. mobilisering og transport af kulstof, næringsstoffer og jordpartikler i landskabet. Ændringer i det hydrologiske kredsløb vil derfor også påvirke stofmobiliseringen og dermed indholdet af stoffer i økosystemerne. Dermed kan en ændring i nedbør over et landområde få betydning for de økologiske forhold hele vejen gennem jord- og vandsystemerne

Forfattere: SØREN E. LARSEN, BRIAN KRONVANG, NIELS B. OVESEN & OLE BØSSING CHRISTENSEN

LinkedIn