16. januar 2005

Afstrømningens udvikling i Danmark

Fremtidige klimaforandringer vil sætte sine tydelige fingeraftryk på vandmiljøet i Danmark. Det hydrologiske kredsløb bestemmer, hvor meget vand der i sidste ende bliver til rådighed som vandmængde i vore ca. 64.000 km vandløb. Det hydrologiske kredsløb har betydning for mange andre forhold, bl.a. mobilisering og transport af kulstof, næringsstoffer og jordpartikler i landskabet. Ændringer i […]

Afstrømningens udvikling i Danmark Read More »

Antibiotika i spildevand

Overdreven og forkert brug af antibiotika har medført en stigning i udbredelsen af antibiotikaresistente bakterier, og dermed kan det blive vanskeligt at bekæmpe bakterieinfektioner. Undersøgelser af spildevand fra et sygehus og et boligområde har vist, at et stort forbrug af antibiotika øger andelen af resistente bakterier i spildevandet. Forfattere: BODIL MOSE PEDERSEN, CLAUS JØRGENSEN, ANETTE

Antibiotika i spildevand Read More »

N-udvaskning med DAISY-ståbi

Ønsket om forbedret vandmiljø stiller krav til landmanden om reduceret udvaskning. Landmanden stiller krav om en individuel behandling. I projektet “DAISY-standardisering” er udviklet et redskab og en Ståbi, der kan hjælpe amtsmedarbejdere og landbrugskonsulenter igennem en vurdering af udvaskning fra enkeltmarker og bedrift. Forfattere: MERETE STYCZEN, JENS KRISTIAN LØRUP, ROBERT NØDDEBO POULSEN, SØREN HANSEN, LARS

N-udvaskning med DAISY-ståbi Read More »

Dræning og grundvandsdannelse

Dræning af dyrkede højbundsjorde er en indikator for langsom nedsivning af overskudsnedbør og deraf følgende overfladenær afstrømning og reduceret grundvandsdannelse. Viden om dræningsintensiteten på dyrkede arealer under forskellige jordbundsforhold kan derfor anvendes ved kortlægning af mulighederne for nedsivning af overskudsnedbør og i forbindelse med hydrologisk modellering. Forfattere: BJARNE HANSEN, SVEND ELSNAB OLESEN & VIBEKE ERNTSTSEN

Dræning og grundvandsdannelse Read More »

Geokemisk modellering og jordforurening

Der er store uudnyttede muligheder for brug af geokemiske modelleringsværktøjer i forbindelse med forurenede jorde, og en optimering af oprensningen af disse. Et eksempel med jordforurening med ioner af tungmetallerne kobber, chrom og arsen fra træimprægneringsvirksomhed demonstrerer, hvordan geokemisk modellering på en hurtig og relativ enkel måde bidrager til at kvantificere spredningsrisikoen og virkningen af

Geokemisk modellering og jordforurening Read More »

Jordforurening – prioritering af oprydningsindsatsen i Københavns Amt

I de seneste årtier er der kortlagt langt flere forurenede lokaliteter end der er økonomiske ressourcer til at oprense. En vigtig opgave er derfor at kunne udpege hvilke lokaliteter der udgør størst risiko for forurening, således at der opnås mest miljøforbedring for de investerede økonomiske ressourcer. Det er ikke nogen enkel opgave bl.a. fordi beslutningsgrundlaget

Jordforurening – prioritering af oprydningsindsatsen i Københavns Amt Read More »

Vådområder er et omkostningseffektivt virkemiddel

Der er ved udgangen af 2003 etableret bindende aftaler vedrørende vådområdeprojekter på ca. 2.700 ha under Vandmiljøplan II. Der er fortsat vækst i arealomfanget, men det oprindelige mål på 16.000 ha nås ikke. Det skyldes bl.a., at det har taget længere tid end forventet at etablere projekterne, men også finansieringsmulighederne har været afgørende. Denne artikel

Vådområder er et omkostningseffektivt virkemiddel Read More »