Vandaks i genoprettede danske vandløb

De sidste 100 år har mange plantearter inden for slægten vandaksværet i kraftig tilbagegang i de danske vandløb. Et stigende antal genopretninger f orsøger at vende tendensen, men, baseret på eksisterende undersøgelser, genindvandrer de sjældne vandaksarter ikke. Skyldes arternes fortsatte tilbagegang, at genopretningerne ikke formår at genskabe egnede levesteder, eller er spredningen fra kildepopulationer for begrænset til, at arterne kan etablere sig?

Forfattere: Trine J. Johnsen, Lisbeth D. Henriksen, Helena Kallestrup, Søren E. Larsen, Tenna Riis & Annette Baattrup-Pedersen

LinkedIn