Temperaturen i vandløb: empiri og modeller

Temperaturen er en nøgleparameter, der regulerer alle biologiske processer og organismers udbredelse. Alligevel beskæftigede få forskere sig med temperaturen og dens biologiske betydning i perioden 1960-1995. Men nu er interessen vendt tilbage pga. de globale klimaændringer. Vi viser her, hvorledes temperaturgangen ændrer sig fra kilde til nedre å og fra opstrøms til nedstrøms indskudte søer i nordsjællandske vandløb. Simple modeller kan ret præcist forudsige temperaturen og endog estimere vandløbenes temperaturer anno 2070.

Forfattere: NIELS LAGERGAARD PEDERSEN & KAJ SAND-JENSEN

LinkedIn