Jens Petersen

Afbrænding af husdyrgødning

Siden 1985 er der gennemført en række handlingsplaner, der alle har til formål at begrænse tabet af næringsstoffer fra landbruget (se boks). Det gennemgående princip har været, at husdyrgødning anvendes som gødning i planteproduktionen, hvorved miljøeffekten opnås parallelt med en øget udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen. Forsommerens ændringer af love og bekendtgørelser bryder med dette […]

Afbrænding af husdyrgødning Read More »

Beregning af nitratudvaskning

Efter kommunalreformen overtager kommunerne sager med miljøvurdering af husdyrbrugsudvidelser fra amterne. Skov- og Naturstyrelsen har på regeringens foranledning nedsat en række arbejdsgrupper, der skal udarbejde forslag til metoder, som sikrer ensartethed i den fremtidige sagsbehandling. Hovedtrækkene i forslaget til metode for beregning af nitratudvaskning fra rodzonen beskrives her Forfattere: Jens Petersen, Bjørn Molt Petersen og

Beregning af nitratudvaskning Read More »

Kvælstofbalance ved ændret tilførsel af handelsgødning

Danmarks JordbrugsForskning bliver, bl.a. i forbindelse med Vandmiljøhandlingsplaner, jævnligt bedt om at vurdere den miljømæssige effekt af ændret kvælstofgødskning. Med henblik på at vurdere sikkerheden af generaliserede sammenhænge mellem ændret kvælstoftilførsel og effekt på kvælstofudvaskningen, har vi i Afdelingen for Jordbrugsproduktion og Miljø sammenstillet data for posterne i kvælstofbalancen for handelsgødede, kornrige sædskifter Forfattere: JENS

Kvælstofbalance ved ændret tilførsel af handelsgødning Read More »