Beregning af nitratudvaskning

Efter kommunalreformen overtager kommunerne sager med miljøvurdering af husdyrbrugsudvidelser fra amterne. Skov- og Naturstyrelsen har på regeringens foranledning nedsat en række arbejdsgrupper, der skal udarbejde forslag til metoder, som sikrer ensartethed i den fremtidige sagsbehandling. Hovedtrækkene i forslaget til metode for beregning af nitratudvaskning fra rodzonen beskrives her

Forfattere: Jens Petersen, Bjørn Molt Petersen og Jesper Waagepetersen

LinkedIn