Kvælstofbalance ved ændret tilførsel af handelsgødning

Danmarks JordbrugsForskning bliver, bl.a. i forbindelse med Vandmiljøhandlingsplaner, jævnligt bedt om at vurdere den miljømæssige effekt af ændret kvælstofgødskning. Med henblik på at vurdere sikkerheden af generaliserede sammenhænge mellem ændret kvælstoftilførsel og effekt på kvælstofudvaskningen, har vi i Afdelingen for Jordbrugsproduktion og Miljø sammenstillet data for posterne i kvælstofbalancen for handelsgødede, kornrige sædskifter

Forfattere: JENS PETERSEN & JØRGEN DJURHUUS

LinkedIn