Hans Estrup Andersen

Differentieret placering af virkemidler

Hvor svært kan det være at placere efterafgrøder og udtage ådale fra landbrugsproduktionen? I vandplanerne skal udledningen af kvælstof (N) til Limfjorden reduceres med 46 pct., men er det nuværende vidensgrundlag tilstrækkeligt til at sikre placering af virkemidler hvor effekten er størst? Forfattere: Gitte Blicher-Mathiesen & Hans Estrup Andersen

Randzoner som fosforfiltre

Randzoner er effektive til at begrænse overfladetab af fosfor. Nye undersøgelser viser dog, at fosforindholdet i randzoner ofte overstiger indholdet i landbrugsjord. Fosfortilbageholdelsen i randzonen er dog ikke permanent, da fosfor kan udvaskes, tabes ved udfrysning fra vegetationen eller via brinkerosion. Randzoner er dermed måske i lige så høj grad kilder til fosfortab som fosforfiltre. …

Randzoner som fosforfiltre Læs mere »

Fosfat i drænvand

Danske undersøgelser af udvaskning af fosfor (P) er få. Derfor er der bl.a. som led i vidensopsamlingen inden for NOVANA gennemført målinger af indholdet af opløst fosfor i dræn fordelt over hele landet. Der er meget stor variation i fosforindholdet mellem drænene. Forfattere: Hans Estrup Andersen, Søren E. Larsen, Brian Kronvang, Kristina Møberg Hansen, Anker …

Fosfat i drænvand Læs mere »

Dansk P-index til bestemmelse af fosfortab

Indgreb mod fosfortab fra det åbne land til overfladevand må – for at opnå en effekt inden for en overskuelig tid og for at være omkostningseffektive – rettes mod kritiske kildeområder. Kortlægning efter Pindeks metoden er en måde at identificere de kritiske kildeområder på. P-indeks metoden benytter sig af lettilgængelige data, og de første danske …

Dansk P-index til bestemmelse af fosfortab Læs mere »