Hans Estrup Andersen

Kortlægning af kilder til diffust fosfortab

Mens der er nogenlunde velunderbygget viden om det samlede fosfortab til vandmiljøet, har virkemiddelsindsatsen for at reducere fosfortabet været begrænset af en stor usikkerhed omkring omfanget af fosfortab fra forskellige tabsveje samt den geografiske fordeling heraf. Et stort dansk projekt har søgt at råde bod på dette. Forfattere: Hans Estrup Andersen & Goswin Heckrath

Differentieret placering af virkemidler

Hvor svært kan det være at placere efterafgrøder og udtage ådale fra landbrugsproduktionen? I vandplanerne skal udledningen af kvælstof (N) til Limfjorden reduceres med 46 pct., men er det nuværende vidensgrundlag tilstrækkeligt til at sikre placering af virkemidler hvor effekten er størst? Forfattere: Gitte Blicher-Mathiesen & Hans Estrup Andersen

Randzoner som fosforfiltre

Randzoner er effektive til at begrænse overfladetab af fosfor. Nye undersøgelser viser dog, at fosforindholdet i randzoner ofte overstiger indholdet i landbrugsjord. Fosfortilbageholdelsen i randzonen er dog ikke permanent, da fosfor kan udvaskes, tabes ved udfrysning fra vegetationen eller via brinkerosion. Randzoner er dermed måske i lige så høj grad kilder til fosfortab som fosforfiltre. …

Randzoner som fosforfiltre Læs mere »

Fosfat i drænvand

Danske undersøgelser af udvaskning af fosfor (P) er få. Derfor er der bl.a. som led i vidensopsamlingen inden for NOVANA gennemført målinger af indholdet af opløst fosfor i dræn fordelt over hele landet. Der er meget stor variation i fosforindholdet mellem drænene. Forfattere: Hans Estrup Andersen, Søren E. Larsen, Brian Kronvang, Kristina Møberg Hansen, Anker …

Fosfat i drænvand Læs mere »

Dansk P-index til bestemmelse af fosfortab

Indgreb mod fosfortab fra det åbne land til overfladevand må – for at opnå en effekt inden for en overskuelig tid og for at være omkostningseffektive – rettes mod kritiske kildeområder. Kortlægning efter Pindeks metoden er en måde at identificere de kritiske kildeområder på. P-indeks metoden benytter sig af lettilgængelige data, og de første danske …

Dansk P-index til bestemmelse af fosfortab Læs mere »