Differentieret placering af virkemidler

Hvor svært kan det være at placere efterafgrøder og udtage ådale fra landbrugsproduktionen? I vandplanerne skal udledningen af kvælstof (N) til Limfjorden reduceres med 46 pct., men er det nuværende vidensgrundlag tilstrækkeligt til at sikre placering af virkemidler hvor effekten er størst?

Forfattere: Gitte Blicher-Mathiesen & Hans Estrup Andersen

LinkedIn