Gitte Blicher-Mathiesen

Et kvælstofudledningskort

Udledningen af kvælstof til overfladevand sker både fra punktkilder og diffuse kilder i et opland, herunder især fra landbrugsarealer. Muligheden for at etablere et kvælstofudledningskort på lokal skala (200-1200 ha) i 3 pilotoplande er blevet undersøgt. Kan det gøres? Og med hvilke usikkerheder. Og hvordan kan data anvendes til at undersøge den lokale grundvandsretention af …

Et kvælstofudledningskort Læs mere »

Fagligt grundlag for den nye kvælstofretentionskortlægning

Til brug for vandplanerne og regulering af kvælstofanvendelsen, har GEUS og Aarhus universitet udviklet et nyt nationalt kvælstofretentionskort, der viser omsætningen af kvælstof fra udvaskning fra rodzonen og frem til de marine områder. Forfattere: Anker Lajer Højberg, Lars Troldborg, Brian Kronvang, Jørgen Windolf, Hans Thodsen, Christen DuusBørgesen, Gitte Blicher-Mathiesen,Henrik Tornbjerg, Vibeke Ernstsen & Jacob Gudbjerg

Differentieret placering af virkemidler

Hvor svært kan det være at placere efterafgrøder og udtage ådale fra landbrugsproduktionen? I vandplanerne skal udledningen af kvælstof (N) til Limfjorden reduceres med 46 pct., men er det nuværende vidensgrundlag tilstrækkeligt til at sikre placering af virkemidler hvor effekten er størst? Forfattere: Gitte Blicher-Mathiesen & Hans Estrup Andersen