Christian Prinds

Transportveje for kvælstof i lavbundsarealer

Lavbundsarealer udgør grænseflader mellem højbunds landbrugsarealer og vandmiljø, og kan derfor have stor indflydelse på omsætningen af kvælstof (N) inden dette når frem til vandløb. Nye forskningsresultater viser en stor variation i kvælstofomsætningen inden for et forholdsvis lille lavbundsareal. Denne variation er hovedsageligt styret af forskelle i vandets strømningsveje igennem lavbundsarealet. Forfattere: Rasmus Jes Petersen, …

Transportveje for kvælstof i lavbundsarealer Læs mere »

Fosfortab fra våde lavbundsjorde

Der er risiko for fosfortab fra våde lavbundsjorde, men en vurdering af denne risiko er kompleks og kræver viden om vandets strømningsveje og jordens geokemi. Generelt er der begrænset viden om de faktiske fosfortab fra våde lavbundsarealer, og spørgsmålet er om vi kan estimere de faktiske fosfortab. Denne artikel sammenholder målte og model-beregnede fosfortab fra …

Fosfortab fra våde lavbundsjorde Læs mere »