Bedre og billigere teknologi til studier af klimagasser

Ny teknologi skaber til stadighed mulighed for bedre målinger af miljøforhold og stofomsætning. Søer og vandløb er ”hot spots” for CO2 -afgasning til atmosfæren af CO2
og nedbrydeligt organisk stof tilført fra land. Men mangel på billigt og effektivt apparatur har begrænset storskala kvantificering af processerne, især i de talrige små vandsystemer. Her beskriver vi et akkurat, billigt og effektivt kammer til at måle CO2 -afgasningen fra vandoverflader to gange i timen dag og nat uden tilsyn. Kammeret kan forsynes med methansensor, så de ferske vandes rolle i budgetter for kulstof og klimagasser kan fastlægges på et sikrere grundlag i fremtiden.

Forfattere: Kaj Sand-Jensen, Kenneth Thorø Martinsen & Theis Kragh

LinkedIn