Baggrundskoncentrationen af næringsstoffer i grundvand og overfladevand

I mange år har man haft brug for at holde målinger af næringsstofkoncentrationer i vandmiljøet op mod den naturbetingede baggrundskoncentration. Hidtil har man måttet basere dette på målinger i nogle få, små, og næsten uberørte vandløb. Er det godt nok, eller er der i virkeligheden regionale forskelle i Danmark som følge af klima, geologiske forhold eller arealudnyttelse? Et tværgående projekt har søgt at belyse forholdene og har barslet med en ny anbefaling.

Forfattere: Jens Bøgestrand, Brian Kronvang, Niels B. Ovesen, Per Nyegaard og Lars Troldborg

LinkedIn