29. september 2022

Plantebaserede fødevarer som klimavirkemiddel

Mere plantebaseret fødevareproduktion og -forbrug har et stort potentiale til at reducere det globale klimaaftryk. Omstillingen til et mere plantebaseret fødevaresystem kræver at forbrugerne omlægger deres kostvaner til at spise flere planter og mindre kød, og at det er er attraktivt for landmændene at omlægge fra produktion af foderafgrøder og husdyr til produktion af afgrøder

Plantebaserede fødevarer som klimavirkemiddel Read More »

Muligheder for at begrænse metan fra drøvtyggere

Metan dannes som følge af fermentering primært i vommen, og en malkeko producerer cirka 700 liter hver dag. Kvægets emission af enterisk metan er den største enkeltkilde i landbruget. Emissionen kan imidlertid reduceres ved ændringer i fodringen som f.eks. brug af fedt, brug af foderadditiver, som hæmmer de metan-producerende mikroorganismer, og avl for køer, som

Muligheder for at begrænse metan fra drøvtyggere Read More »

Hvordan nås klimamålet samtidig med andre bæredygtighedsmål?

Menneskets aktiviteter fylder stadigt mere for jordkloden, og landbrugs- og fødevareproduktionen belaster arealanvendelse, klima, miljø og biodiversitet. Udfordringerne er således mangefold, og handler ikke kun om klima, men også om hvordan verdens befolkning kan sikres nærende kost med mindre arealforbrug og lavere miljøbelastning. Forfattere: Jørgen E. Olesen

Hvordan nås klimamålet samtidig med andre bæredygtighedsmål? Read More »

Minimering af klimapåvirkning fra lagret husdyrgødning

Udledning af metan fra lagring af husdyrgødning bidrager betydeligt til landbrugets klimapåvirkning. For at imødegå dette er der behov for effektive virkemidler, der kan realiseres på kort sigt som en del af en overordnet indsats rettet mod en markant lavere samlet udledning af metan. I artiklen gives eksempler på aktuel forskning, der bidrager til denne

Minimering af klimapåvirkning fra lagret husdyrgødning Read More »

Flerårige afgrøders rolle i klimakampen

Flerårige afgrøder har et permanent rodnet og en lang vækstsæson. De kan derfor øge kulstoffangsten og reducere tabet af næringsstoffer sammenlignet med enårige afgrødesystemer og er oplagte bidrag til et mere klimavenligt landbrug. Hidtil har kun græs og kløver fyldt i landskabet og kun som foder til drøvtyggere. Men bioraffineringkan bidrage med nye produkter –

Flerårige afgrøders rolle i klimakampen Read More »

Landskaber med fokus på klimaneutralitet og bæredygtighed

Landbrugslandskabet rummer store potentialer for bidrag til klimaneutralitet og en bæredygtig udvikling, hvor der i højere grad tages hensyn til samspil mellem de enkelte landskabselementers funktion og udnyttelsen af naturressourcen, med en væsentlig lavere drivhusgasudledning til følge. Vi giver eksempler på hvordan forskellige bæredygtighedsdimensioner indgår på landskabsniveau. Forfattere: Tommy Dalgaard, Signe Normand, Berit Hasler, Per

Landskaber med fokus på klimaneutralitet og bæredygtighed Read More »