17. januar 2003

Fortidens pesticidsyndere i Københavns grundvand

Forureningen af grundvand med pesticider er et velkendt problem. Det stof, der indtil nu har forurenet de fleste vandforsyningsanlæg i Danmark, er 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), som er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidlerne dichlobenil og chlorthiamid (handelsnavne: Prefix og Caseron) Forfattere: BERTEL NILSSON, JENS AAMAND, OLE STIG JACOBSEN, RENÉ K. JUHLER, ANN KATRIN PEDERSEN OG METTE BROHOLM

Fortidens pesticidsyndere i Københavns grundvand Read More »

Fytoremediering: Tre illustrative eksempler

Fytoremediering er en ny lavteknologisk metode til rensning af forurenet jord. Teknologien udnytter planters transpiration og optag af opløste forureninger samt planters stimulering af fysiske, kemiske og biologiske forhold i rodzonen. Teknologien muliggør en omkostningseffektiv oprensning på mange forurenede grunde, og den kan derfor udnyttes i meget større omfang end i dag. Forfattere: KÅRE PRESS-KRISTENSEN

Fytoremediering: Tre illustrative eksempler Read More »

Klassifikation af vandløb og ådale

Udviklingen af systemer til klassifikation af vandløb har i Danmark hovedsageligt været foretaget indenfor biologiske klassifikationssystemer med det formål at vurdere miljøtilstanden i vandløbene. Efterspørgslen af et ådals-klassifikationssystem peger på, at der nu og fremover også er behov for en klassifikation baseret på fysiske parametre. Forfattere: SEBASTIAN H. MERNILD & BENT HASHOLT

Klassifikation af vandløb og ådale Read More »

MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter

Naturlig nedbrydning er en mulig afværgeteknik på benzinforurenede lokaliteter. I forbindelse med benzinforureninger har der de seneste år været stor fokus på benzinstoffet methyl tertiær-butyl ether (MTBE), der traditionelt er betragtet som meget svært nedbrydeligt. I denne artikel er der foretaget en undersøgelse af naturlig nedbrydning af MTBE i 6 danske grundvandssedimenter. Forfattere: PER LOLL,

MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter Read More »

Fastlæggelse af redoxforhold i grund

Ved vurdering af et grundvandsmagasins sårbarhed overfor miljøfremmede stoffer er redoxforholdene af betydning. I forbindelse med amternes sårbarhedskortlægning er der publiceret empiriske metoder til fastlæggelse af redoxforhold. I denne artikel præsenteres den teoretiske baggrund for bestemmelse af, hvilke specier der kan sameksistere i grundvand ved forskellige redoxpotentialer, og i lyset heraf diskuteres de nuværende klassifikationsmetoder

Fastlæggelse af redoxforhold i grund Read More »

Suspensionsernæring – om filtrerende dyrs liv i en tynd algesuppe

Havet er en tynd suppe af mikroskopiske planktonalger. Mange filtrerende dyr har specialiseret sig i at leve af disse suspenderede fødepartikler. For at dække fødebehovet skal dyrene pumpe store mængder vand, samtidig med at de små planktonalger effektivt tilbageholdes, og det koster energi. Er det energimæssigt en marginal levevej? Denne artikel belyser spørgsmålet på baggrund

Suspensionsernæring – om filtrerende dyrs liv i en tynd algesuppe Read More »

Vandrammedirektivet kompleksitet og omkostningseffektivitet

Implementering af Vandrammedirektivet vil kræve nytænkning omkring vandområdeplanlægningen. Det gælder den teknologi, der skal anvendes, kompleksiteten af de analyser, der skal foretages, samt organisering og integration af fagkompetencer. Vandrammedirektivet diskuteres i denne artikel med udgangspunkt i direktivets krav om tværfaglige analyser som forudsætning for planlægning af indsatsprogrammer baseret på omkostningseffektivitet. Forfattere: PALLE GREVY, KIM JACOBSEN,

Vandrammedirektivet kompleksitet og omkostningseffektivitet Read More »