17. januar 2003

Badevandsudsigt for Københavns Havn

Overalt i verden påvirkes badevandskvaliteten af regnbetingede overløb, men kun få steder oplyses offentligheden om, at dette er tilfældet eller – endnu bedre – hvor og hvornår der har fundet et overløb sted. Derfor vil der være gentagne tilfælde, hvor badegæster reelt bader i fortyndet spildevand. Vi opsummerer her kort de erfaringer, der er gjort …

Badevandsudsigt for Københavns Havn Læs mere »

Fortidens pesticidsyndere i Københavns grundvand

Forureningen af grundvand med pesticider er et velkendt problem. Det stof, der indtil nu har forurenet de fleste vandforsyningsanlæg i Danmark, er 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), som er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidlerne dichlobenil og chlorthiamid (handelsnavne: Prefix og Caseron) Forfattere: BERTEL NILSSON, JENS AAMAND, OLE STIG JACOBSEN, RENÉ K. JUHLER, ANN KATRIN PEDERSEN OG METTE BROHOLM

Diffus fosforbelastning – transportveje og regulering

Den diffuse fosfortilførsel er i dag den største fosforkilde til de fleste søer og fjorde – og ofte for stor til, at der kan opnås en god miljømæssig tilstand. Hvis tilførslen skal reduceres, er det vigtigt at gøre sig klart, på hvilken form og ad hvilke transportveje fosfor når frem til vandløbene, så indsatsen kan …

Diffus fosforbelastning – transportveje og regulering Læs mere »

Fytoremediering: Tre illustrative eksempler

Fytoremediering er en ny lavteknologisk metode til rensning af forurenet jord. Teknologien udnytter planters transpiration og optag af opløste forureninger samt planters stimulering af fysiske, kemiske og biologiske forhold i rodzonen. Teknologien muliggør en omkostningseffektiv oprensning på mange forurenede grunde, og den kan derfor udnyttes i meget større omfang end i dag. Forfattere: KÅRE PRESS-KRISTENSEN …

Fytoremediering: Tre illustrative eksempler Læs mere »

Klassifikation af vandløb og ådale

Udviklingen af systemer til klassifikation af vandløb har i Danmark hovedsageligt været foretaget indenfor biologiske klassifikationssystemer med det formål at vurdere miljøtilstanden i vandløbene. Efterspørgslen af et ådals-klassifikationssystem peger på, at der nu og fremover også er behov for en klassifikation baseret på fysiske parametre. Forfattere: SEBASTIAN H. MERNILD & BENT HASHOLT

MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter

Naturlig nedbrydning er en mulig afværgeteknik på benzinforurenede lokaliteter. I forbindelse med benzinforureninger har der de seneste år været stor fokus på benzinstoffet methyl tertiær-butyl ether (MTBE), der traditionelt er betragtet som meget svært nedbrydeligt. I denne artikel er der foretaget en undersøgelse af naturlig nedbrydning af MTBE i 6 danske grundvandssedimenter. Forfattere: PER LOLL, …

MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter Læs mere »

Fastlæggelse af redoxforhold i grund

Ved vurdering af et grundvandsmagasins sårbarhed overfor miljøfremmede stoffer er redoxforholdene af betydning. I forbindelse med amternes sårbarhedskortlægning er der publiceret empiriske metoder til fastlæggelse af redoxforhold. I denne artikel præsenteres den teoretiske baggrund for bestemmelse af, hvilke specier der kan sameksistere i grundvand ved forskellige redoxpotentialer, og i lyset heraf diskuteres de nuværende klassifikationsmetoder …

Fastlæggelse af redoxforhold i grund Læs mere »

Suspensionsernæring – om filtrerende dyrs liv i en tynd algesuppe

Havet er en tynd suppe af mikroskopiske planktonalger. Mange filtrerende dyr har specialiseret sig i at leve af disse suspenderede fødepartikler. For at dække fødebehovet skal dyrene pumpe store mængder vand, samtidig med at de små planktonalger effektivt tilbageholdes, og det koster energi. Er det energimæssigt en marginal levevej? Denne artikel belyser spørgsmålet på baggrund …

Suspensionsernæring – om filtrerende dyrs liv i en tynd algesuppe Læs mere »

Vandrammedirektivet kompleksitet og omkostningseffektivitet

Implementering af Vandrammedirektivet vil kræve nytænkning omkring vandområdeplanlægningen. Det gælder den teknologi, der skal anvendes, kompleksiteten af de analyser, der skal foretages, samt organisering og integration af fagkompetencer. Vandrammedirektivet diskuteres i denne artikel med udgangspunkt i direktivets krav om tværfaglige analyser som forudsætning for planlægning af indsatsprogrammer baseret på omkostningseffektivitet. Forfattere: PALLE GREVY, KIM JACOBSEN, …

Vandrammedirektivet kompleksitet og omkostningseffektivitet Læs mere »