Karen Tamstorf

Kvælstofnedfald truer højmose

Næringsfattige højmoser er særlig følsomme overfor kvælstofberigelse fra atmosfæren. Bevarelse af vores højmoser for eftertiden forudsætter præcis kvantificering af kilderne til kvælstof, sådan at højmoserne kan forvaltes på det bedst mulige grundlag. Forfattere: Birgitte Hansen, Henriette Bjerregaard, Jens Erik Lindgaard, Karen Tamstorf, Keld Rømer Rasmussen & Per Nørnberg

Kvælstofnedfald truer højmose Read More »

Miljøfremmede stoffer i Vandkredsløbet

Århus Amt har gennem årene lavet talrige meget forskelligartede undersøgelser over forekomst og miljøeffekter af miljøfremmede stoffer. I forbindelse med Vandrammedirektivets Basisanalyse er der udarbejdet et overblik over de indsamlede data. Formålet med denne artikel er gennem en kort præsentation og udvalgte eksempler at gøre opmærksom på datasammenstillingens eksistens og opfordre andre til at gøre

Miljøfremmede stoffer i Vandkredsløbet Read More »