Potentiale for yderligere reetablering af vådområder i Odense Å

I Danmark er mange hektar vådområder blevet restaureret for at reducere kvælstoftrans-porten til kystvande. Især på Fyn er mange vådområder blevet genetableret. Men hvor meget mere areal kan restaureres, og hvor meget mere kvælstoffjernelse kan der forventes?

Forfattere: Magdalena Lewandowska, Carl Christian Hoffmann & Ane Kjeldgaard

LinkedIn