Kloakering i det åbne land forbedrer tilstanden i Fribrødre Å

Kloakering i det åbne land indgår som et vigtigt virkemiddel til at nedbringe belastningen til søer, vandløb og kystvande. Det gælder både i de tidligere vandplaner og de nuværende vandområdeplaner. Indsatsen er ofte omkostningstung for kommuner, borgere og forsyningsselskaber, og der findes kun få undersøgelser, som dokumenterer effekterne. Vi har i efteråret/vinteren 2015-2016 undersøgt, om effekten af en større kloakering i det åbne land i oplandet til vandløbet Fribrødre Å på Falster kan måles. Resultaterne er gode, da der ses en positiv effekt på næringsstofniveauet i vandløbet og på smådyrs- og fiskefaunaen.

Forfattere: Carsten Bjørn, Søren Kock Laursen & Flemming Bach

LinkedIn