En aktiv indsats for bundvegetationen vil forbedre miljøet i de danske fjorde

Store flerårige bundplanter, som ålegræs på den bløde bund og makroalger på stenbunden, er det naturlige grundlag for et godt vandmiljø i fjorde og langs kysterne. Økosystemer, hvor primærproduktionen er baseret på ålegræs og tang, rummer høj biologisk diversitet pga. deres 3-dimensionale struktur og fordi de er levested for et væld af mindre dyr og planter. Bundplanterne forsinker transporten af næringsstoffer, producerer ilt på havbunden og de er basis for lange fødekæder, som giver stabile økosystemer. Arealerne med bundplanter er gået tilbage, formentlig på grund af stenfiskeri, ålegræssygen og øget næringsstoftilførsel. Tilbagegangen har ændret balancen mellem vandets og bundens planteproduktion og dette har forringet vandmiljøet. Takket være en aktiv indsats er tilførslen af næringsstoffer til fjorde og kystvande nu faldet markant. En tilsvarende forbedring af vandmiljøet er dog udeblevet. En aktiv indsats for at gendanne den hårde bund for makroalgerne og retabler ålegræsbestandene er nu nødvendig for at genskabe et godt vandmiljø i fjorde og langs kysterne.

Forfattere: Anne Lise Middelboe & Flemming Møhlenberg

LinkedIn