31. december 2006

Fosfat i drænvand

Danske undersøgelser af udvaskning af fosfor (P) er få. Derfor er der bl.a. som led i vidensopsamlingen inden for NOVANA gennemført målinger af indholdet af opløst fosfor i dræn fordelt over hele landet. Der er meget stor variation i fosforindholdet mellem drænene. Forfattere: Hans Estrup Andersen, Søren E. Larsen, Brian Kronvang, Kristina Møberg Hansen, Anker

Fosfat i drænvand Read More »

Modellering af forureningstransport i moræneler

Forskellige grundvandsmodeller, der medtager forureningstransport ved sprækkestrømning, beregner op til flere tusinde gange forskel i forureningsudvaskning afhængig af den sprækkebeskrivelse, som modellerne anvender. Dette sætter kritisk fokus på hvilken modeltype der anvendes ved vurderinger af forureningspåvirkning af grundvand under moræneler. Forfattere: Peter R. Jørgensen, Hans Christian Loer Linderoth & Lars C. Larsen

Modellering af forureningstransport i moræneler Read More »

Sandede områders pesticidfølsomhed

I denne artikel afprøves et nyudviklet grundlag til udpegning af pesticidfølsomme arealer. Det er muligt at beskrive de sandede jordes generelle følsomhed over for udvaskning af pesticider ud fra jordens indhold af humus og fine kornstørrelsesfraktioner. I afprøvningen er der benyttet et nyt pixelbaseret jordbundskort over Danmark Forfattere: Bo Vangsø Iversen, Mogens Humlekrog Greve &

Sandede områders pesticidfølsomhed Read More »

Kan pigmentanalyser erstatte algetællinger?

Pigmentanalyser vha. HPLC, kombineret med dataanalyse i CHEMTAX programmet, er en hurtig og præcis metode til beskrivelse af algegrupper i marine miljøer. I denne undersøgelse blev pigment/Chl a ratioer bestemt i 20 forskellige ferskvandsalgekulturer. Disse ratioer blev testet på algeprøver indsamlet gennem sommerperioden i 6 næringsrige danske søer for at undersøge, hvorvidt pigmentmetoden også kan

Kan pigmentanalyser erstatte algetællinger? Read More »

Miljøfremmede stoffer i Vandkredsløbet

Århus Amt har gennem årene lavet talrige meget forskelligartede undersøgelser over forekomst og miljøeffekter af miljøfremmede stoffer. I forbindelse med Vandrammedirektivets Basisanalyse er der udarbejdet et overblik over de indsamlede data. Formålet med denne artikel er gennem en kort præsentation og udvalgte eksempler at gøre opmærksom på datasammenstillingens eksistens og opfordre andre til at gøre

Miljøfremmede stoffer i Vandkredsløbet Read More »