Torben O. Sonnenborg

Får vi mere vand, når nåleskov bliver til løvskov?

Vandressourcen på Sjælland er under pres. Oppumpning af drikkevand giver bl.a. for lav vandføring i vandløbene. Da nåleskov har større vandforbrug end løvskov, kan konvertering fra ’nål til løv’ måske bidrage til at øge vandressourcen på Sjælland. Vi har udført modelberegninger på oplandsskala for at illustrere træarternes betydning for grundvandsstand og vandløbsvandføring Forfattere: Jesper R. […]

Får vi mere vand, når nåleskov bliver til løvskov? Read More »

Vandressourcer i en 6 graders varmere verden

Udledningen af drivhusgasser er nu så voldsom, at det ikke længere er utopi at forestille sig et fremtidigt klima med markante temperaturstigninger. Det er derfor relevant at belyse, hvordan vandkredsløbet påvirkes af ekstreme klimatiske ændringer. I det følgende beskrives, hvordan vandbalancerne for grundvand, vandløb og rodzonen påvirkes, hvis den globale middeltemperatur stiger med over 6

Vandressourcer i en 6 graders varmere verden Read More »