Hubert de Jonge

Enkel metode til måling af nitrat i vandløb

Måling af nitrat i vandløb og dræn er et vigtigt redskab til at følge udviklingen i N-transport og effekt af tiltag, der skal reducere tab af kvælstof. Prøvetagning med Sorbisense-metoden® tilbyder langtids passiv prøvetagning som et alternativ til traditionelle vandprøver. Metoden er billigere og enklere at anvende på steder, hvor der kræves mange punktprøver med …

Enkel metode til måling af nitrat i vandløb Læs mere »

Nyudviklet FluxSampler måler grundvandets hastighed og strømning

Målsatte vandløb, søer og hav er påvirket af det omkringliggendegrundvand, som strømmer til overfladevandet. Det er væsentligt at kende grundvandets hastighed og strømning, også beskrevet som flux, hvis grundvandet er forurenet eller indeholder stoffer, som er skadelige for vandøkosystemerne. Offentlig-privat partnerskab har udviklet et nyt måleinstrument, FluxSampler, som direkte i én feltmåling måler, med hvilken …

Nyudviklet FluxSampler måler grundvandets hastighed og strømning Læs mere »

SorbiCell® til pesticid og næringsstofmonitering

Udvaskningen af pesticider og næringsstoffer varierer meget fra mark til mark, hvilket gør det svært at fokusere og styrke indsatsen for at beskytte sårbare arealer. Detailmonitering på drænoplandsniveau kan være et vigtigt værktøj til at identificere sårbare arealer. Sorbisense A/S har udviklet en prisbillig metode til monitering af pesticider og næringsstoffer i drænvand og grundvand, …

SorbiCell® til pesticid og næringsstofmonitering Læs mere »