Hubert de Jonge

Måling af PFAS-forbindelser i vandløb

Koncentrationsniveauet af miljøfremmede stoffer i overfladevand er vanskeligt at bestemme pga. signifikante korttids- og langtidsvariationer i forureningskoncentrationen. Her præsenteres en passiv prøvetagningsmetode, der måler akkumulerede månedlige gennemsnitskoncentrationer af PFAS i vandløb. Metoden kan hermed bidrage til en forbedret risikovurdering og kontrol for overholdelse af miljøkvalitetskrav af PFAS i vandløb. Forfattere: Hubert de Jonge, Peter Bondgaard […]

Måling af PFAS-forbindelser i vandløb Read More »

Enkel metode til måling af nitrat i vandløb

Måling af nitrat i vandløb og dræn er et vigtigt redskab til at følge udviklingen i N-transport og effekt af tiltag, der skal reducere tab af kvælstof. Prøvetagning med Sorbisense-metoden® tilbyder langtids passiv prøvetagning som et alternativ til traditionelle vandprøver. Metoden er billigere og enklere at anvende på steder, hvor der kræves mange punktprøver med

Enkel metode til måling af nitrat i vandløb Read More »

Nyudviklet FluxSampler måler grundvandets hastighed og strømning

Målsatte vandløb, søer og hav er påvirket af det omkringliggendegrundvand, som strømmer til overfladevandet. Det er væsentligt at kende grundvandets hastighed og strømning, også beskrevet som flux, hvis grundvandet er forurenet eller indeholder stoffer, som er skadelige for vandøkosystemerne. Offentlig-privat partnerskab har udviklet et nyt måleinstrument, FluxSampler, som direkte i én feltmåling måler, med hvilken

Nyudviklet FluxSampler måler grundvandets hastighed og strømning Read More »

SorbiCell® til pesticid og næringsstofmonitering

Udvaskningen af pesticider og næringsstoffer varierer meget fra mark til mark, hvilket gør det svært at fokusere og styrke indsatsen for at beskytte sårbare arealer. Detailmonitering på drænoplandsniveau kan være et vigtigt værktøj til at identificere sårbare arealer. Sorbisense A/S har udviklet en prisbillig metode til monitering af pesticider og næringsstoffer i drænvand og grundvand,

SorbiCell® til pesticid og næringsstofmonitering Read More »

Hvorfor overvåge reetablerede vådområder?

Vådområder er naturens mest komplekse systemer. Virkemiddelseffekten på kvælstof er veldokumenteret, mens effekterne på fosforbalancen er knap så entydige. Artiklen sammenfatter den nuværende viden om vådområders effekter på fosforbalancen. Resultaterne demonstrerer at vi stadig ikke kan kvantificere og forudsige effekten af vådområder på fosfor. Overvågning af retablerede vådområder er derfor påkrævet og vi giver eksempler

Hvorfor overvåge reetablerede vådområder? Read More »