Christen D. Børgesen

Sådan måles potentiale for kvælstofudvaskning

Måling af jordens indhold af mineralsk kvælstof (N-min) om efteråret kan anvendes som indikator for den potentielle kvælstofudvaskning fra rodzonen. Prøvetagning og bestemmelse af N-min efter veldefinerede retningslinjer er afgørende for med hvilken præcision N-min er indikator for kvælstofudvaskning i vinterhalvåret. Forfattere: Christen D. Børgesen, Kristoffer Piil, Finn P. Vinther & Søren Kolind Hvid

Sådan måles potentiale for kvælstofudvaskning Read More »

N-min som indikator for kvælstofudvaskning

Måling af kvælstofudvaskning fra rodzonen på dyrkede arealer med sugeceller er dyrt og urealistisk at gennemføre rutinemæssigt. Et alternativ kan være måling af jordens indhold af mineralsk kvælstof (N-min) i efteråret. Det kan give information om udvaskningspotentialet. Der er opstillet en model, der kan prædiktere udvaskningen fra en mark, baseret på den målte N-min i

N-min som indikator for kvælstofudvaskning Read More »

Kan styret dræning reducere kvælstofudledningen?

Der har gennem mange år været arbejdet med at udvikle og dokumentere nye virkemidler til at reducere udledningen af kvælstof til det marine vandmiljø. Formålet har været at få en bredere vifte af virkemidler med henblik på at gøre kvælstofindsatsen mere omkostningseffektiv. Et af de nye virkemidler, der har været arbejdet med, er styret dræning

Kan styret dræning reducere kvælstofudledningen? Read More »