BENT HASHOLT

Udledte næringsstoffers påvirkning af vandkvalitet

Tilledningen af kvælstof (N) og fosfor (P) til tre vestjyske åer kan korreleres med målinger af disse parametre i vandløbene. Udledninger fra rensningsanlæg, dambrug, landbruget, regnvand samt ”natur” af N og P er bestemt for 80erne og for ca. 2004. Beregnede koncentrationer sammenholdes med målt vandkvalitet i perioden. Forfattere: Jeppe Edens, Bent Hasholt & Andreas …

Udledte næringsstoffers påvirkning af vandkvalitet Læs mere »

Vejr, klima og maksimumsvandføring

Hvilke vejr- og klimaforhold betinger maksimumsvandføringen i danske vandløb. Hvilken betydning har maksimumsvandføringen og hvad kan vi vente os i fremtiden? På baggrund af 78 års målinger på 36 vandføringsstationer giver denne undersøgelse et bud Forfattere: Merete Hvid Dalnæs og Bent Hasholt

Klassifikation af vandløb og ådale

Udviklingen af systemer til klassifikation af vandløb har i Danmark hovedsageligt været foretaget indenfor biologiske klassifikationssystemer med det formål at vurdere miljøtilstanden i vandløbene. Efterspørgslen af et ådals-klassifikationssystem peger på, at der nu og fremover også er behov for en klassifikation baseret på fysiske parametre. Forfattere: SEBASTIAN H. MERNILD & BENT HASHOLT

Klassifikation af vandløb og ådale

Udviklingen af systemer til klassifikation af vandløb har i Danmark hovedsageligt været foretaget indenfor biologiske klassifikationssystemer med det formål at vurdere miljøtilstanden i vandløbene. Efterspørgslen af et ådals-klassifikationssystem peger på, at der nu og fremover også er behov for en klassifikation baseret på fysiske parametre. Forfattere: SEBASTIAN H. MERNILD & BENT HASHOLT Kategori: 2003