Scenarier for fremtidig vandbalance og vandstrømning i Odense Å

Fremtidens klima er, selv hvis emissionen af CO2 antages kendt, behæftet med betydelige usikkerheder som skyldes forskelle mellem klimamodeller. Tilsvarende vil valget af hydrologisk model påvirke vores beregninger af det fremtidige vandkredsløb. Samtidig vil samfundsdrevne ændringer i eksempelvis arealanvendelse påvirke det hydrologiske kredsløb. Vi præsenterer her resultater, hvor vi har kombineret fire klimamodeller, tre hydrologiske modeller og fire arealanvendelsesscenarier. Der er fokuseret på forskellene i forudsigelserne af vandløbsafstrømningen i hhv. en tør, middel og våd situation.

Forfattere: Torben O Sonnenborg, Ida Karlsson, Dennis Trolle, Christen Duus Børgesen, Erik Jeppesen, Jørgen E Olesen & Jens Christian Refsgaard

LinkedIn