Samarbejde om klimatilpasning i Rødby Fjord oplandet

I oplandet til Rødby Fjord er gennemført et klimatilpasningsprojekt, der viser en vej for, hvordan samtlige interessenter i området kan opnå en fælles forståelse af klimatilpasning i oplandet og hvordan fremtidige oversvømmelser kan imødegås.
Det vigtigste værktøj, der tages i brug i samarbejdsprojektet, er en hydraulisk model, som udarbejdes under hensyntagen til drøftelser i interessentgruppen. Herved opnås enighed om, hvilke forhold, der er mest betydende for afdræningen af oplandet. Projektmodellen kan meget vel tænkes anvendt andre steder i Danmark. Lolland Kommune påtog sig rollen som projektleder på baggrund af oversvømmelserne i det åbne land, hvor uhøstede landbrugsafgrøder stod under vand, og oversvømmelser i dele af sommerhusområderne i august 2011.

Forfattere: Dan Raahauge, Regitze Lassen, Preben Hansen, Jan Gregersen, Jacob Gudbjerg & Birgit Paludan

LinkedIn