Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet

Mange steder i Danmark betyder mangel på sand og grus, at råstoffer transporteres over store afstande. Der er både en miljø- og samfundsmæssig interesse i, at råstofforekomster udnyttes fuldt ud ved bl.a. at indvinde råstoffer under grundvand. Sand- og grusforekomster udgør også grundvandsmagasiner, hvorfra der indvindes vand til drikkevand. Det er derfor afgørende at kende de potentielle risici for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Forfattere: Camilla Sulsbrück, Lars G. Ernst, Niels Peter Arildskov & Torsten Holmboe

LinkedIn