Måling af vandkvalitet i overløbsbygværker

Traditionelt set er design og evaluering af funktionen af afløbssystemer baseret på hydrauliske beregninger af strømning og magasinering af vand. En øget viden om kvaliteten af vandet der løber i afløbssystemer vil gøre det muligt at udvide disse beregninger til også at inkludere vandkvalitet og derigennem optimere designet. Kvaliteten af spildevandet har især afgørende betydning ifm. overløb fra fælleskloakerede afløbssystemer, hvor fortyndet men urenset spildevand udledes direkte til det vandlige miljø. Dette kan på kort sigt medføre f.eks. iltsvind og på længere sigt akkumulering af næringsstoffer og dermed eutrofiering. Vandkvalitet er det næste skridt i forskningen indenfor afløbsområdet, med det overordnede mål at opnå et bedre akvatisk miljø.

Forfattere: Lea Olesen, Peter Steen Mikkelsen & Luca Vezzaro

LinkedIn