Kvælstofafstrømningens udvikling og styring

Der er udviklet en metode og en model, der med god tilnærmelse beregner udviklingen i kvælstofkoncentrationen og -afstrømningen i en å som funktion af udviklingen i kvælstofkilderne i åens opland. Modellen, der er afprøvet på 24 åer i Sønderjyllands Amt, virker i lerede oplande.

Forfattere: HANS SCHRØDER

LinkedIn