Hvad betyder geologien for drænvand?

Transport af nitrat via dræn spiller en vigtig rolle for nitratbelastningen til de danske kystvande. Vores studier har demonstreret, at drænafstrømning i stor udstrækning styres af den underliggende geologi, og at etablering af dræn bevirker, at en mindre andel af den nitrat, der udvaskes fra markerne, fjernes i grundvandszonen og i stedet når frem til kysterne.

Forfattere: Anne Lausten Hansen, Anker Lajer Højberg, Bo Vangsø Iversen, Charlotte Kjærgaard & Jens Christian Refsgaard

LinkedIn