Nr. 2

Kommunernes, Regionernes og Vandforsyningernes ønsker til og brug af grundvandskortlægningen

Regionerne, kommunerne og vandforsyningerne er alle brugere af statens grundvandskortlægning, og vi samarbejder for at føre beskyttelsen ud i livet. Samarbejdet mellem os, og med Naturstyrelsen, starter allerede under kortlægningsfasen, hvor vi, med vores konkrete viden om oplandet, er med til at kvalificere kortlægningen. I artiklen vil vi vise, hvordan vi bruger Naturstyrelsens grundvandskortlægning i […]

Kommunernes, Regionernes og Vandforsyningernes ønsker til og brug af grundvandskortlægningen Read More »

Sammentolkning i den Nationale Grundvandskortlægning

Sammentolkning af data fra grundvandskortlægningen er vigtig, da dette er metoden, hvorved der opnås et sammenhængende billede af det undersøgte områdes grundvandsforhold. Man kan sige, at sammentolkning muliggør et højere vidensniveau end den viden, som de enkelte fagdiscipliner hver især bidrager med. Sammentolkning er ogsåmetoden, hvorved resultaterne fra de enkelte anvendte fagdiscipliner vurderes i forhold

Sammentolkning i den Nationale Grundvandskortlægning Read More »

Grundvandskortlægning i Danmark – hvorfor og hvordan?

Den nationale kortlægning af Danmarks grundvand, der beskrives i dette nummer af Vand og Jord er et af de mest omfattende projekter til beskrivelse af landets vandmiljø. Arbejdet har strakt sig over mere end 15 år og involveret en lang række eksperter, analyser og udviklingsbaserede metodiske beslutninger. Kortlægningen giver en enestående indsigt i de forhold,

Grundvandskortlægning i Danmark – hvorfor og hvordan? Read More »

Geologisk modellering

I disse år arbejdes der intenst på at samle brikkerne i et geologisk puslespil over den danske undergrund. Der opbygges et 3D modelunivers med viden om grundvandsreserverne og deres beskyttelse. Modellørerne arbejder med fælles spilleregler og benytter samme computerprogram. Det geologiske puslespil skal gå op på tværs af kortlægningsområdegrænser og sidste brik skal være på

Geologisk modellering Read More »

Geofysikken i Naturstyrelsens grundvandskortlægning

Storskala grundvandskortlægning kræver storskala metoder, både mht. dybden og den horisontale fladedækning. Den nationale grundvandskortlægning gør derfor brug af en række geofysiske metoder der, tilsammen med diverse nationale databaser, skaber grundlaget for at opstille robuste geologiske og hydrogeologiske modeller. Nogle af metoderne er udviklet i Danmark som et led i kortlægningsarbejdet. Forfattere: Mai-Britt Mose Jensen,

Geofysikken i Naturstyrelsens grundvandskortlægning Read More »

Eksport af grundvandskortlægning

Da vi i Danmark stort set baserer hele vores drikkevandsforsyning på grundvand, har det været særligt nødvendigt for os at kortlægge, beskytte og overvåge alle vigtige grundvandsressourcer. Den målrettede satsning på indsamling af ny detaljeret viden med tilhørende udvikling af nye metoder og teknologier har foræret os nogle synlige fyrtårne. Den slags er det afgørende

Eksport af grundvandskortlægning Read More »