Nr. 2

Variation i nedbrydning af BAM

Nedbrydningsproduktet 2,6-dichlorbenzamid (BAM) er det stof, som har lukket flest drikkevandsboringer i Danmark. Et stof som i mange år blev betragtet som nærmest unedbrydeligt men siden observeret som et stof, som kan nedbrydes hurtigt og effektivt i enkelte danske jorder – men hvordan forholder det sig med den arealmæssige fordeling af nedbrydningspotentialet i de jorder, […]

Variation i nedbrydning af BAM Read More »

Herbiciders synergieffekter på ålegræs

Udbredelsen af ålegræs (Zostera marina) har været i tilbagegang i de danske farvande i de sidste 100 år. Tilbagegangen skyldes først og fremmest stigende tilførsel af næringsstoffer til områderne. Der har i samme periode været et stigende forbrug af pesticider i landbruget som ved udvaskning via vandløb, kan nå de kystnære områder. Hvordan påvirker disse

Herbiciders synergieffekter på ålegræs Read More »

Hvordan bliver vi klogere?

Der findes ikke en enkelt opskrift på, hvordan vi bliver fagligt kloge­re. Men der findes gennemprøvede metoder og åbne samar­bejdsformer, der tidligere har givet succes. Både ved forskning og faglig udredning om økosystemer eksisterer dilemmaet mellem det enkle og gennemskuelige, som følger klassisk videnskabsteori og det komplicerede og svært gennemskuelige, der kræver overvejelser om, hvordan

Hvordan bliver vi klogere? Read More »

Østrogener fra human urin i miljøet

Human urin indeholder mange værdifulde næringsstoffer. I stedet for at oprense næringsstofferne fra spildevandet, kan urin med fordel tilbageføres til landbruget som organisk gødning. Samtidig ville man mindske østrogenbelastningen til de meget sårbare vandmiljøer. Men hvordan vil østrogenbelastningen i jord være ved brug af human urin i forhold til almindelige organiske gødninger? Forfattere: Jane Lindedam,

Østrogener fra human urin i miljøet Read More »

Sulfatindhold og vandtypebestemmelse

Amterne kortlægger beskyttelsen af vores grundvandsmagasiner for bl.a. at sikre kvaliteten af fremtidens drikkevand. I den forbindelse bruges grundvandets kemiske sammensætning til at inddele grundvandet i 4 vandtyper. Vandtypebestemmelsen afhænger af redoxfølsomme stoffer i grundvandet bl.a. ilt, nitrat, sulfat og jern. Vandtypen indikerer, hvor beskyttet magasinet er mod påvirkninger fra overfladen. Kriterierne er fastsat af

Sulfatindhold og vandtypebestemmelse Read More »

Boligområders afledning af tungmetal -en analyse af tungmetalindholdet i slammet fra 8 renseanlæg uden væsentlig industribelastning

Opsporing af specifikke tungmetalkilder (typisk visse industrier) i et renseanlægs opland og fortløbende kontrol med om der foregår ikke-tilladte udledninger tager ofte afsæt i det niveau af tungmetaller, man finder i et givet renseanlæg. Det er derfor vigtigt, at man har et kvalificeret skøn over hvor meget tungmetal, der tilledes med almindeligt husholdningsspildevand Forfattere: Uffe

Boligområders afledning af tungmetal -en analyse af tungmetalindholdet i slammet fra 8 renseanlæg uden væsentlig industribelastning Read More »

Afstrømning i små vandløb om 100 år?

I denne artikel anvender vi en hydrologisk model til at analysere, hvordan den årlige og sæsonmæssige afstrømning vil ændre sig i de meget sårbare små vandløb som konsekvens af klimaforandringer. I modellen anvendes data fra en klimamodel (Hirham), som udarbejder prognoser for ændringer i nedbør, temperatur og fordampning i henhold til et såkaldt A2-scenarie, der

Afstrømning i små vandløb om 100 år? Read More »

Vandløbskursus på litauisk – på vej mod nye tider

Danmarks Miljøundersøgelser’s afdeling for Ferskvandsøkologi arrangerede i maj 2004 et træningsprogram for ansatte ved de litauiske miljømyndigheder og forskningsinstitutioner i forbindelse med projektet – Vandrammedirektivet og vandløb i Litauen – implementering af VRD 2006 deadlines. Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) og Dansk Habitatkvalitetsindeks (DHQI) blev demonstreret og øvet i felten og resultaterne blev efterfølgende oparbejdet i laboratoriet

Vandløbskursus på litauisk – på vej mod nye tider Read More »