Dræning og grundvandsdannelse

Dræning af dyrkede højbundsjorde er en indikator for langsom nedsivning af overskudsnedbør og deraf følgende overfladenær afstrømning og reduceret grundvandsdannelse. Viden om dræningsintensiteten på dyrkede arealer under forskellige jordbundsforhold kan derfor anvendes ved kortlægning af mulighederne for nedsivning af overskudsnedbør og i forbindelse med hydrologisk modellering. Forfattere: BJARNE HANSEN, SVEND ELSNAB OLESEN & VIBEKE ERNTSTSEN

Dræning og grundvandsdannelse Read More »