Søren Kolind Hvid

Sådan måles potentiale for kvælstofudvaskning

Måling af jordens indhold af mineralsk kvælstof (N-min) om efteråret kan anvendes som indikator for den potentielle kvælstofudvaskning fra rodzonen. Prøvetagning og bestemmelse af N-min efter veldefinerede retningslinjer er afgørende for med hvilken præcision N-min er indikator for kvælstofudvaskning i vinterhalvåret. Forfattere: Christen D. Børgesen, Kristoffer Piil, Finn P. Vinther & Søren Kolind Hvid

Sådan måles potentiale for kvælstofudvaskning Read More »

Kvælstofregulering og målretning med målinger

Kvælstofregulering kan baseres på det potentiale for kvælstofudvaskning, som dyrkningen af jorden er årsag til. Udvaskningspotentialet kan måles med N-min. I en emissionsbaseret regulering kan måling af N-min indgå som en udfordringsret. Målinger i vandløb og i dræn kan anvendes som grundlag for målretning af reguleringen og dermed kvælstofindsatsen. Forfattere: Søren Kolind Hvid

Kvælstofregulering og målretning med målinger Read More »

N-min som indikator for kvælstofudvaskning

Måling af kvælstofudvaskning fra rodzonen på dyrkede arealer med sugeceller er dyrt og urealistisk at gennemføre rutinemæssigt. Et alternativ kan være måling af jordens indhold af mineralsk kvælstof (N-min) i efteråret. Det kan give information om udvaskningspotentialet. Der er opstillet en model, der kan prædiktere udvaskningen fra en mark, baseret på den målte N-min i

N-min som indikator for kvælstofudvaskning Read More »

Landbrugets behov for afvanding og markvanding

Landbrugets rolle i det danske landskab er indlysende. En kulturteknisk forståelse for landbruget er vigtig for en kompetent forvaltning. Vandrammedirektivet sætter på mange måder rammerne for landbruget. En mere aktiv involverende planproces end den nuværende vil være afgørende for at finde holdbare, gode løsninger og desuden være mere i tråd med intentionerne i Vandrammedirektivet Forfattere:

Landbrugets behov for afvanding og markvanding Read More »