Målrettede vandplaner – hvordan?

Den fremadrettede danske vandindsats til opfyldelse af vandrammedirektivet skal være målrettet, omkostningseffektiv og helhedsorienteret. Et vandplanprojekt for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord demonstrerer, hvordan disse udfordringer kan håndteres ved brug af et GIS-baseret virkemiddelværktøj – med fokus på omkostningseffektiv reduktion af N- og P-tab til overfladevande og synergieffekter med reduktion af landbrugets drivhusgasemission. Forfattere: Bjarke […]

Målrettede vandplaner – hvordan? Read More »