Nr. 1

Pesticider – nye udfordringer?

Dansk vandforsyning er baseret på oppumpning af grundvand, som efter simpel vandbehandling – primært iltning og filtrering – kan leveres som rent drikkevand uden indhold af sygdomsfremkaldende eller miljøfremmede stoffer. Særligt pesticider udgør en kompleks forureningsrisiko med mange forskellige stoffer og nedbrydningsprodukter fra de igennem mere end 60 år, hvor vi har anvendt sprøjtemidler. Forfattere:

Pesticider – nye udfordringer? Read More »

Ny effektiv metode til opsporing af uvedkommende vand i kloaksystemet

Fejlkoblinger forekommer hyppigt i separatkloakerede systemer, og resulterer ofte i betydelige mængder af såkaldt ”uvedkommende vand” i rørene. Det er et problem for både kloaksystemets og renseanlæggenes kapacitet. En ny og effektiv metode til opsporing af fejlkoblingerne med DTS (Distributed Temperatur Sensing) er nu blevet udviklet og afprøvet i Danmark, og resultaterne er lovende Forfattere:

Ny effektiv metode til opsporing af uvedkommende vand i kloaksystemet Read More »

Måling og brug af grundvandspejlinger

Betydningen af arbejdet med pejledata bliver ofte undervurderet i forhold til dets samfundsmæssige nytteværdi. I forbindelse med Den Nationale Grundvandskortlægning og Det Nationale Pejleprogram er der de senere år arbejdet med indsamling, analyse og fortolkning af pejledata. Der er et stort potentiale for at få meget mere information ud af pejlingerne, end vi får i

Måling og brug af grundvandspejlinger Read More »

E.coli i drikkevand – hurtig analyse og lav detektionsgrænse

Den akkrediterede metode til analyse af E.coli i drikkevand kan måle 1 E.coli pr. 100 ml på 18-22 timer. Drikkevandsbranchen efterspørger derfor nye metoder. Der ønskes en metode som er både hurtigere og som har en lavere detektionsgrænse. Måske kan en kombination af flere metoder komme ønsket nærmere og effektivisere overvågningen af drikkevandskvaliteten. Forfattere: Søren

E.coli i drikkevand – hurtig analyse og lav detektionsgrænse Read More »

Omkostningseffektiv overvågning af alger

I de seneste 4 årtier er der i Danmark indsamlet >10.000 marine vandprøver, hvor mængden og artssammensætningen af planktonalger er analyseret med mikroskop. Denne traditionelle analyse metode er dyr sammenlignet med nye optiske metoder, som gør det muligt at analysere flere prøver på kortere tid. Nye instrumenter kan ikke helt erstatte mikroskopet, men en kombination

Omkostningseffektiv overvågning af alger Read More »