Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - december 2003

Synspunkt: Den store naturgenopretning (s 122)
Karl Iver Dahl-Madsen
Grødeskæringens effekt på smådyr i vandløb (s 124)
Lars-Henrik Heckmann, Nikolai Friberg
Efterafgrøder har stor effekt på kvælstofudvaskningen (s 126)
Leif Knudsen
Vandløbsrestaurering med strømkoncentratorer (s 129)
Hans Thodsen, Jesper Bartholdy
Skove ændrer vandkredsløbet (s 132)
Per Gundersen, Annemarie Bastrup-Birk
Kvælstofregnskabet i dansk landbrug før og efter (s 136)
Hans Schrøder
Pesticiders mobilitet i jord og grundvand (s 144)
Niels Peter Arildskov
Arsen i danske sedimenter og grundvand (s 147)
Carsten Langtofte Larsen, Flemming Larsen
Vandbalance og sedimentation på oversvømmede enge (s 152)
Inga Kofoed Andersen, Brian Kronvang, Carl Christian Hoffmann
Tag temperaturen på plankton (s 157)
Flemming Møhlenberg, Kristine Garde, Kim Gustavson