Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - maj 2001

Vandhuller og småsøer (s 44)
Jensen, Jens Peder m.fl.

Forurening fra opfyldte mergelgrave (s 48)
Lene Møller Sørensen, Anders Riiber Høj, Henrik Bay

Model for sårbarhedszonering (s 53)
Carsten Christiansen, Jes Holm, Mehran Vahman

Langtidsstudier af spildevandsslam i jordmiljøet (s 57)
John Jensen

Sedimentfjernelse i søer (s 61)
Mads Ejbye-Ernst, Erik Obel Jepsen, Palle Reschat

Grødeskæring nedsætter artsrigdommen i Gels Å (s 67)
Pedersen, Morten Lauge m.fl.

Giftige blågrønalger i danske farvande (s 70)
Garde, Kristine m.fl.

Miljøovervågning og forskning - to sider af samme sag (s 76)
Stiig Markager