Kaj Sand-Jensen

Ålegræs – økologiske samspil og retablering

Ålegræs og alverdens øvrige havgræsser har oplevet en styrtende tilbagegang siden 2. Verdenskrig, især pga. eutrofiering og mekanisk forstyrrelse. Positive feedback mekanismer har accelereret den tilbagegang, som blev indledt. I dag er retablering af Ålegræs vanskelig pga. mere finkornet organisk materiale i havbunden, større fysisk eksponering og mindre frøspredning fra de små tilbageværende bestande. Men …

Ålegræs – økologiske samspil og retablering Læs mere »

Ålegræs i Danmark og REELGRASS projektet

For 100 år siden var tætte ålegræsenge overalt langs de danske kyster med til at sikre høj biodiversitet, klart vand og en stabil havbund. Men i 1932 udbrød en svampesygdom, som udløste massedød hos ålegræs. I perioden efter 1950 og frem til 1980’erne voksede eutrofieringen og begrænsede efterhånden plantens udbredelse til under 25 % af …

Ålegræs i Danmark og REELGRASS projektet Læs mere »

Eutrofiering og klimaforandring er en giftig cocktail for ålegræs

Årtiers eutrofiering af vores kystnære farvande har medført algeopblomstring, uklart vand og iltsvind. Næringsstofudledningen er siden midten af 1990’erne reduceret og forholdene er bedret i nogle kystområder, men tendensen modvirkes af den globale opvarmning med flere perioder med særligt høje temperaturer. Kombinationen af fortsat eutrofiering og høje temperaturer er en trussel mod både flora og …

Eutrofiering og klimaforandring er en giftig cocktail for ålegræs Læs mere »

Hvordan påvirker temperaturen den bakterielle omsætning?

Fungerer bakteriernes stofomsætning dårligt ved lave temperaturer og ganske særligt for svært omsætteligt organisk stof? Hvis det er tilfældet, hæmmes bakteriernes omsætning uforholdsmæssigt meget i kolde områder på Kloden og herhjemme om vinteren. Litteraturen indeholder modstridende svar på spørgsmålet. Vi har vurderet aspektet i tre nordsjællandske vandløb og fremskrevet effekterne i tilfælde af global opvarmning. …

Hvordan påvirker temperaturen den bakterielle omsætning? Læs mere »

Hvordan bliver vi klogere?

Der findes ikke en enkelt opskrift på, hvordan vi bliver fagligt kloge­re. Men der findes gennemprøvede metoder og åbne samar­bejdsformer, der tidligere har givet succes. Både ved forskning og faglig udredning om økosystemer eksisterer dilemmaet mellem det enkle og gennemskuelige, som følger klassisk videnskabsteori og det komplicerede og svært gennemskuelige, der kræver overvejelser om, hvordan …

Hvordan bliver vi klogere? Læs mere »

Indskudte søer i vandløb øger stofomsætningen

Reetablering eller nyetablering af søer beriger normalt det danske landskab og de ferske vandes biodiversitet. Dog vil etablering af indskudte søer, især øverst i vandløbene, opvarme vandet om sommeren, tilføre let omsætteligt plankton og derfor øge iltforbruget og gøre vandet mere uklart. Konsekvensen kan være, at rentvandsdyr,koldtvandsdyr og undervandsplanter forsvinder neden for søerne. Vi vurderer …

Indskudte søer i vandløb øger stofomsætningen Læs mere »

Temperaturen i vandløb: empiri og modeller

Temperaturen er en nøgleparameter, der regulerer alle biologiske processer og organismers udbredelse. Alligevel beskæftigede få forskere sig med temperaturen og dens biologiske betydning i perioden 1960-1995. Men nu er interessen vendt tilbage pga. de globale klimaændringer. Vi viser her, hvorledes temperaturgangen ændrer sig fra kilde til nedre å og fra opstrøms til nedstrøms indskudte søer …

Temperaturen i vandløb: empiri og modeller Læs mere »