Kaj Sand-Jensen

Kalkudfældning, fotosyntese og fosforbinding hos kransnålalger i småsø

Indholdet af kalcium og bikarbonat falder i mange søer om sommeren pga. kalkudfældning. Fotosyntesen øger pH i søvandet, så bikarbonat omdannes til karbonationer, der udfældes som kalciumkarbonat, kalk. Men mange planter og alger på sten fælder også kalken direkte på deres overflader som led i CO2 -forsyningen til fotosyntesen. Kransnålalger er mestre i kalkudfældning og …

Kalkudfældning, fotosyntese og fosforbinding hos kransnålalger i småsø Læs mere »

Hyppigere iltsvind i søer i et varmere klima – Et forvarsel i Filsø?

Det var et trist syn at se de mange døde fisk i Filsøs sydlige bassin Søndersø pga. iltsvind i begyndelsen af august 2018. Hændelsen fik enorm opmærksomhed i medierne. Vi beskriver forløbet på grundlag af kontinuerte målinger af temperatur, ilt og vandtilførsel samt analyse af indsamlede vandprøver. Vi vurderer, hvad man kan gøre for at …

Hyppigere iltsvind i søer i et varmere klima – Et forvarsel i Filsø? Læs mere »

Bedre og billigere teknologi til studier af klimagasser

Ny teknologi skaber til stadighed mulighed for bedre målinger af miljøforhold og stofomsætning. Søer og vandløb er ”hot spots” for CO2 -afgasning til atmosfæren af CO2og nedbrydeligt organisk stof tilført fra land. Men mangel på billigt og effektivt apparatur har begrænset storskala kvantificering af processerne, især i de talrige små vandsystemer. Her beskriver vi et …

Bedre og billigere teknologi til studier af klimagasser Læs mere »

Temperaturdynamik i små søer – daglig lagdeling og opblanding

Der eksisterer hundrede tusinde søer mindre end 1 ha i Danmark og mange millioner alene i Nordeuropa. Sammenlignet med større søer er de sparsomt undersøgt, selv om miljøet er meget dynamisk og diversiteten af alger, planter og dyr er høj og rummer mange specielle arter. Det specielle fremmes blandt andet af vandtemperaturen, som varierer voldsomt …

Temperaturdynamik i små søer – daglig lagdeling og opblanding Læs mere »

Nye danske søer – design af optimal miljøtilstand og biodiversitet

Danmark er internationalt førende ved at have skabt omkring 50 nye søer større end 10 ha. Med få undtagelser kender vi imidlertid ikke deres naturkvalitet. Med optimalt fysisk design og forvaltning kan nye søer sikre overlevelse af kritisk truede eller sjældne arter. Derfor har ferskvandsbiologer fra KU, AU, og SDU indledt et 3-årigt forskningsprojekt med …

Nye danske søer – design af optimal miljøtilstand og biodiversitet Læs mere »

Lobeliesøer – trusler og restaurering

Lobeliesøer optræder i dag næsten udelukkende i Vestdanmark, hvor de findes i dødishuller på næringsfattig jord eller som klithedesøer. Søernes vegetation rummer flere rødlistede arter, og de trues af eutrofiering, brunt vand og tilgroning på bredderne. Truslerne forværres formodentlig af de igangværende klimaforandringer. I denne artikel fokuserer vi på baggrunden for truslerne, og de forvaltningsmæssige …

Lobeliesøer – trusler og restaurering Læs mere »

Rekonstruktion af planters udviklingshistorie – benspænd forvandledes til frugtbart forskningsemne

Sædvanligvis planlægges forskningsprojekter ned i mindste detalje. Hypoteser udstikkes på forhånd, så man næsten frygter, at det gør blind, så der ikke bliver plads til uventede opdagelser undervejs. Men sommeren 1989 i Spanien måtte al forhåndsplanlægning skrinlægges, fordi det aftalte udstyr pludselig manglede. I stedet måtte vi nøjes med at bruge hovedet, øjnene, et målebånd, …

Rekonstruktion af planters udviklingshistorie – benspænd forvandledes til frugtbart forskningsemne Læs mere »

Filsø – den vestjyske kæmpe bag klitterne ved Henne

Filsø er en af Danmarks største naturgenopretninger. Med den 915 ha store sø fulgte en forventning om, at de tidligere dyrkede jorder mange år fremover ville frigive så megen næring til søvandet, at gentagne algeopblomstringer ville dominere systemet. Men Filsø er fyldt med overraskelser, og det tegner til, at fosfor og humusstoffer fra søbunden hurtigt …

Filsø – den vestjyske kæmpe bag klitterne ved Henne Læs mere »

Et under, et mirakel og et dilemma – ferskvand gennem 30 år

dviklingen i vand- og naturkvalitet i de ferske vande gennem de seneste 30 år har altovervejende været positiv. En ihærdig indsats for at nedbringe vandløbenes forurening med organisk stof og forbedre det fysiske miljø har virkeligt båret frugt og skabt markante fremgange for smådyr, ørreder og laks. Lyset og vandplanterne er også vendt tilbage til …

Et under, et mirakel og et dilemma – ferskvand gennem 30 år Læs mere »