Jens Christian Refsgaard

Scenarier for fremtidens arealanvendelse i Danmark

Landskabet har mange funktioner, hvoraf nogle vedrører produktion især i forhold til landbrug og andre vedrører andre tjenester, som økosystemerne kan levere. Den fremtidige arealanvendelse vil kunne lægge vægt på forskellige aspekter. I CRES er der udviklet fire forskellige scenarier for fremtidig arealanvendelse, og disse er eksemplificeret ved et opland opstrøms Kratholm i Odense Å. …

Scenarier for fremtidens arealanvendelse i Danmark Læs mere »

Scenarier for fremtidig vandbalance og vandstrømning i Odense Å

Fremtidens klima er, selv hvis emissionen af CO2 antages kendt, behæftet med betydelige usikkerheder som skyldes forskelle mellem klimamodeller. Tilsvarende vil valget af hydrologisk model påvirke vores beregninger af det fremtidige vandkredsløb. Samtidig vil samfundsdrevne ændringer i eksempelvis arealanvendelse påvirke det hydrologiske kredsløb. Vi præsenterer her resultater, hvor vi har kombineret fire klimamodeller, tre hydrologiske …

Scenarier for fremtidig vandbalance og vandstrømning i Odense Å Læs mere »

Vandressourcer i en 6 graders varmere verden

Udledningen af drivhusgasser er nu så voldsom, at det ikke længere er utopi at forestille sig et fremtidigt klima med markante temperaturstigninger. Det er derfor relevant at belyse, hvordan vandkredsløbet påvirkes af ekstreme klimatiske ændringer. I det følgende beskrives, hvordan vandbalancerne for grundvand, vandløb og rodzonen påvirkes, hvis den globale middeltemperatur stiger med over 6 …

Vandressourcer i en 6 graders varmere verden Læs mere »

Nitratreduktion i grundvand som virkemiddel

Størstedelen af den nitrat der udvaskes fra markerne bliver nedbrudt i grundvandet, inden den når frem til vandløbene. Hvis vi ved, hvor nitratreduktionen i undergrunden sker, kan vi lave en differentieret regulering, som vil være langt mere omkostningseffektivt end den hidtidige politik med ensartede regler alle steder. Men kan vi skaffe tilstrækkelig viden til at …

Nitratreduktion i grundvand som virkemiddel Læs mere »

Beskyttelse af vådområder og overfladevand

En effektiv indsats for at beskytte eller retablere truede vådområder eller vandløbsstrækninger, søer og kystvande, kræver en grundlæggende forståelse for økosystemernes placering indenfor det hydrologiske kredsløb og for økosystemernes afhængighed af udveksling med grundvand. En typologi for Grundvand-Overfladevand-Interaktion (GOI) karakteriserer dette på en systematisk måde i overensstemmelse med Vandramme- og Grundvandsdirektivernes bestemmelser. GOI typologien har …

Beskyttelse af vådområder og overfladevand Læs mere »